OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vtacatko.sk, spoločnosť Mulberry s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky, alebo nám boli poskytnuté pri registrácii nového zákazníka, sú spoločnosťou Mulberry, s.r.o. považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (prepravná spoločnosť a pod.) a to len v ich nevyhnutnom rozsahu. Chránime Vaše súkromie v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy odstránené a naša spoločnosť ich nebude ďalej spracúvať. V prípade, že si prajete odstránenie Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese ahoj@vtacatko.sk s touto žiadosťou alebo nám žiadosť zašlite na adresu Mulberry, s.r.o., Hlaváčiková 12, 841 05 Bratislava.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

Mulberry, s.r.o.
Hlaváčiková 12
841 05 Bratislava
IČO: 46799818
(ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vtacatko.sk (ďalej len “systém”).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.vtacatko.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Mulberry s.r.o.. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby jej expedovania bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode  4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar prosím neposielajte na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov uvedená v systéme je konečná a je uvádzaná vrátane DPH

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR, prípadne v CZK na český účet po dohode s predávajúcim

5.4 Zľavnená cena je výrazne označená symbolom ZĽAVA . Tiež uvádzame aj pôvodnú cenu oproti zľavnenej cene. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálu, výrobcov, dovozcov a pod.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Mulberry, s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – online platbu kartou, prevodom na bankový účet alebo dobierkou.

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je skladom, expedujeme zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania platby, resp. v prípade platby na dobierku do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare, ktorý je na objednávku, si kupujúci s predávajúcim dohodnú predpokladaný čas dodania. Pri tovare šitom na mieru je doba dodania štandardne 10 – 15 pracovných dní.

Spôsob platby za tovar (platba kartou, prevod na účet) nemá vplyv na skrátenie trvania dodacej doby. Predávajúci sa ale vždy snaží vyjsť v ústrety, pokiaľ kupujúci potrebuje tovar obdržať skôr.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať aj po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti DPD / GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom neobsahuje tlačenú faktúru. Faktúra je kupujúcemu doručená emailom. V prípade výslovnej žiadosti kupujúceho je papierová faktúra zaslaná v samotnej zásielke s tovarom.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky a do členských krajín Európskej únie, po dohode aj do ostatných krajín sveta.

8.6 Dodanie tovaru na územie mimo členských štátov Európskej únie uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

8.8 Platba dobierkouak si zákazník zvolí formu platby na dobierku, bude mu tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti DPD / GLS či Packeta. Za tovar zaplatí doručovateľovi, resp. priamo na pošte. Na pošte mu vystavia potvrdenie o prevzatí hotovosti.

8.9 Platba prevodom na účetak si zákazník zvolí formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatí na účet predajcu, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolí v objednávke tento spôsob platby, bude mu doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech účtu Mulberry, s.r.o. bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný.

9. Darčekové poukážky

9.1 V internetovom obchode má zákazník možnosť zakúpenia darčekovej poukážky v hodnote 10 EUR, 50 EUR a 100 EUR, vrátane ich kombinácie a násobkov. Darčekové poukážky zasielame v papierovej podobe v zvolenej hodnote s jedinečným kódom, ktorý je možné uplatniť si pri nákupe na www.vtacatko.sk zadaním tohto kódu pri dokončení nákupu. Platnosť poukážky je 6 mesiacov od jej vystavenia.

10. Nedoručené zásielky

10.1.  Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nesprávna adresa, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.

10.2.  Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý raz cenu dopravy, aká bola pri prvom odoslaní. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude doúčtovaná suma podľa dohodnutého spôsobu dodania.

11. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

11.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Mulberry, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

/podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

11.2 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov mimosúdneho riešenia sporu. Pre riešenie sporu dohodou nás môžete kontaktovať na ahoj@vtacatko.sk . Pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou využiť postup určený §12 zákona 391/2015 Z.z. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu a pre spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

11.3 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody Zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 15.00 hod.

11.4 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Mulberry, s.r.o.  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená alebo elektronicky zaslaná faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a reklamačný formulár.

11.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

11.6. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Zákazník si uplatňuje reklamáciu jej spísaním a odoslaním na emailovú adresu ahoj@vtacatko.sk a následným zaslaním reklamovaného výrobku na nižšie uvedenú adresu.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Mulberry, s.r.o., Hlaváčiková 12, 841 05 Bratislava

12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.vtacatko.sk

12.1 Spoločnosť Mulberry s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

12.2 Spoločnosť Mulberry s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

13. Ochrana osobných dát

13.1 Spoločnosť Mulberry s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

13.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Pri registrácii má zákazník možnosť prihlásiť sa na príjem pravidelných informáciách o novinkách a akciách (tzv. newsletter).

13.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

14. Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):

Mulberry, s.r.o.
Hlaváčiková 12
841 05 Bratislava
IČO: 46799818

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.